Пусти пужу рогове

Теоријску основу нашег рада представљају сазнања о значају окружења и средине за учење и развој деце.Осим тога, посебно су нам значајна и знања о унутрашњој мотивацији тј. о  активној улози детета као њеног основног покретача.

Полазиште нашег рада била је радозналост деце приликом шетње у оближњем парку када су  приметили празне кућице пужева које смо на њихов предлог покупили у корпице и понели са собом. Пажњу деце данима је окупирало играње кућицама пужева,а нама је то дало основу за осмишљавање даљих активности на ту тему.

Циљ нашег рада био је подстицати и неговати природну радозналост деце према свету који их окружује. Како бисмо овај циљ оствариле, поставиле смо следеће задатке: анализа тренутног стања,  планирање и реализација активности, развијање љубави према животињама из окружења, отклањање страха код поједине деце, евалуација и планирање даљих активности.

Анализа тренутног стања – неколицина деце поседује основна сазнања о пужевима, док већи број деце није био у блиском контакту са овом животињом.

Шта смо урадили? – носиоци активности били су деца и медицинске сестре-васпитачи средње јаслене групе “Мики“. Сарадњу смо оствариле са родитељима, мед.сестром-приправником и сестром на пословима ПЗЗ. Приказ активности се налази на видео снимку.

Добит – активна и задовољна деца; атмосфера у групи је пријатнија, деца су опуштенија, што показују својим покретима, осмехом и вербалним изразима; деца су користила раније стечена искуства  у играма допуњујући их комбиновањем нових материјала; отклоњен страх код деце од непознатог; разноврсна понуда и рад у мањим групама олакшава мед.сестрама рад са већим бројем присутне деце у малом простору.

Проблеми и недостаци – сматрамо да је евентуални недостатак било одсуство родитеља у току саме активности, јер сматрамо да би присуством овој активности и сами видели на које све начине могу да одагнају страхове код своје деце.
Шта даље – приближавање природног окружења (животињског света) деци јасленог узраста; јачање осећања сигурности кроз игру и јачање партнерства са родитељима у процесу васпитања деце.