pu-galebПредшколска установа „Галеб“ је једина установа тог типа на територији општине Петровац. Рад се организује у централном објекту у Петровцу, издвојеним објектима у Великом Лаолу и Шетоњу  и издвојеним одељењима при сеоским школама наше општине.
Петровац је смештен у подножју Хомољских планина, на обалама реке Млаве. Околину млавског краја чини привлачном, а непосредно и утиче на креирање и остваривање предшколског програма установе близина манастира Витовница и Горњак. Богатство и разноликост језика, културе, традиције и народних обичаја, такође су битни чиниоци за рад установе. Наиме, пошто је вртић смештен у двојезичном подручју, рад у њему се организује уз сво уважавање и поштовање националних и културних разлика.

Полазећи од захтева да је деци предшколског узраста неопходно обезбедити стицање искуства активним методама учења и одговарајућим средствима, као и начела да васпитни ефекти треба да произлазе из животних ситуација, простор установе уређен је тако да буде привлачан, разумљив и прилагођен одређеним узрастима деце по облику, квалитету и разноврсности, како би свако дете у нечему налазило себи адекватан подстицај. Централни објекат, као и сви издвојени објекти су комплетно опремљени. Издвојена одељења у простору школа опремљена су у складу са потребама, могућностима и условима рада.
Наша установа организује рад са децом јасленог узраста (12-36 месеци) и предшколског узраста (3-6,5 година). Основни облици рада у нашем вртићу су: игра, рад и учење. Рад организује и реализује стручно заступљен кадар уз уважавање основних начела васпитно-образовног рада:

1. Начело поштовања себе и других – поштовање личности детета подразумева самопоштовање васпитача и поштовање других људи као и разумевање и уважавање чињенице да дете постаје личност на основу тога што га други сматрају таквим и поступају у складу са тим;
2. Начело ангажованости – ангажованост и посвећеност подразумевају трагање са личним значањем, одговором на сопствена питања и дилеме;
3. Начело животности – упућује на уважавање животног искуства детета и отварање установе према породици и друштвеној средини, те њену трансформацију у место живљења деце и одраслих;
4. Начело реалистичности – бити реалан у захтевима и очекивањима која се постављају деци а и самом себи;
5. Начело доследности – радити у складу са побудама и последицама, што подразумева доследан поступак у остваривању циљева, задатака, акција које се покрећу и ефеката до којих доводе;
6. Начело оријентације какомплексности приступа – предшколском детету комплексне методе и садржаји више одговарају јер предшколско дете има мање искуства;
7. Начело организације учења кроз игру и откриће – игра је јединствен чин у коме се активирају сви психички домени и потенцијали малог детета јер оно кроз игру истражује стварност, проверава сопствено искуство, надокнађује раскорак између компликованог света одраслог и сопствених могућности;
8. Начело активности – да би деца нешто сазнала, потребно је да предметима и појавама манипулишу, а то значи да морају да уче кроз активност са материјалима, средином и кроз интеракцију;
9. Начело социјалне интеграције – дечји вртић и његови програми имају ефекта на развој деце само онда кад се заједно са програмом ангажују не само деца и родитељи него и локално окружење.

У циљу адекватног остваривања васпитно – образовног рада став установе је да родитељи не треба да буду само његови посетиоци, већ и активни учесници у реализацији програма, па сарадњи са породицом придајемо посебан значај. Основни циљ сарадње вртића са породицом је помоћ породицама да код куће успоставе окружење стимулативно за развој деце, а с друге стране, добијање повратне информације васпитачу да разуме децу и родитеље.

Развијање стратегије сарадње је процес који се планира, прати и процењује заједно са родитељима и заснива се на:
◦ узајамном информисању и уважавању;
◦ међусобном усклађивању потреба и очекивања;
◦ развијању толеранције и личне иницијативе;
◦ међусобном договарању и доношењу одлука;
◦ подели улога и преузимању одговорности.

Сарадњу са породицом остварујемо на следеће начине:

1. Облици обостраног информисања:
2. Заједничко стицање знања у васпитању деце:
3. Заједничко живљење:

Досадашње искуство је показало да дечји вртић и његови програми имају ефекта на развој деце само уколико у раду установе партиципирају не само родитељи већ и локално окружење. То подразумева не само могућност да локална заједница директно учествује у животу установе, већ и смисаоно повезивање и прожимање садржаја у ове три средине. Ради остваривања овог циља, наш вртић сарађује са следећим установама:

1. СО, Месне заједнице и Министарство просвете, науке и технолошког развоја
2. Министарство за социјална питања и Центар за социјални рад
3. Црвени крст, Коло српских сестара и Комесаријат за избеглице
4. Здравствени центар и Регионални ЗЗЈЗ
5. Средства јавног информисања (локалне медијске куће)
6. Предузећа и институције у нашој околини
7. Културно-просветне институције (Културно просветни центар, школе…)
8. Културне и природне знаменитости нашег краја…

Један од најбитнијих аспеката сарадње са друштвеном средином је сарадња вртића са основном школом. Ове две институције морају тесно сарађивати да би процес преласка детета из једне у другу установу текао што безболније и успешније. Сарадња вртића са школом одвија се на следеће начине:

1. Размена информација
2. Организација заједничких активности и посета
3. Заједничка организација едукативних садржаја (предавања, трибине, радионице и сл.) за васпитаче, учитеље и родитеље.