Музика свира срцем

ТЕОРИЈСКИ ОКВИР

На самом почетку изнећемо основне теоријске претпоставке нашег рада.

Дете и музика

Већ у првој години живота дете осећа музику. Оно је спонтано музички активно на различите начине: ослушкује музику, певање и свирање на инструментима.Када дете почне да производи прве гласове, оно их више пева него говори. Од тренутка када постане способно да хвата, држи и тресе своју звечку, почиње са великом радошћу да свира на свом првом инструменту. Током целог предшколског доба дете показује жељу да пева, свира на инструментима и да слуша музику. Музика дете емоционално обогаћује и чини га племенитим. Музика децу окупља, повезује их, међусобно и са особом која им музику преноси.

Предшколско доба као период интензивног развоја музичких способности

Будући да је управо предшколско доба период интензивног развоја музичких способности, значај музичког васпитања у том раздобљу је још већи. Музика не делује на децу сама од себе, већ је везана за посредника.
Угодно дејство имаће само собро одбране, правилно изведене и организоване музичке активности.
Потребно је да свака васпитачица стекне основна знања о предшколском музичком васпитању, како би могла правилно да утиче на музичко васпитање деце, јер свако неправилно и нестручно деловање може да нашкоди дететовом музичком развоју.
Предшколско доба је период када код деце треба развијати и обликовати љубав и склоност према музици.

 

Основне музичке делатности на предшколском узрасту

Прва и најприроднија делатност детета је игра. Будући да дете у своју игру уноси и музичке садржаје, настају музичке игре, које претходе музичким дидактичким играма. С обзиром да у предшколском музичком васпитању полазимо од дечјих интереса и васпитног циља: формирати свестрано развијену личност, брижљиво и подједнако развијамо основне музичке делатности – певање, слушање музике, свирање на инструментима и музичке дидактичке игре.

Када говоримо о певању код деце предшколског узраста, разликујемо:

• стваралачко певање: певање измишљених песама, певачко измишљање;
• певање обликованх песама.

Предшколска деца слушају:
• вокалну музику,
• инструменталну и оркестралну музику.

Када је реч о музичким инструментима на предшколском узрасту веома је битно    напоменути да су детету потребни музички инструменти. Није случајно да је прва дечја играчка управо музички инструмент. Дечја жеља и потреба да само производи звук показује се у целом предшколском добу.

 

МОТИВ

• Деца воле музичке активности
• Неквалитетан музички садржај
• Недостатак свести код родитеља о утицају музике на развој детета
• Ранија искуства васпитача који су радили у музичко-рекреативном центру
• Велики број родитеља се професионално бави музиком
• Велика заступљеност музике у нашем окружењу

ЦИЉ
• упознавање деце са богатством и разноврсношћу света музике

 

ЗАДАЦИ
• повећање свести код родитеља о утицају класичне музике на развој детета
• развијање интересовања за музику и способност њеног пажљивог слушања и доживљавања уз препуштање атмосфери коју ствара
• неговање разних облика спонтаног музичког стваралаштва
• богаћење слушне осетљивости и музичког сензибилитета
• омогућавање откривања богатства и разноврсности звукова
• култивисање природне склоности за учешће у разним музичким активностима
• подстицање релаксације и ослобађања од негативних емоција
• интензивнија сарадња са друштвеном средином (родитељима, локалном заједницом, плесним савезом, основном школом, гимназијом, музичком школом, локалним музичким групама, професионалним композиторима).

ОВАКО ЈЕ БИЛО НЕКАД

1. Музички сарадник
Радио је два пута недељно и у складу са узрастом понудио деци различите музичке садржаје:
• вежбе дисања
• вежбе за одређивање висине тона
• ритам
• певање, слушање и препознавање музике, као и праћење музике путем дечјих инструмената

2. На основу позитивног искуства са музичким сарадником – а након његовог одласка – васпитачи долазе на идеју да формирају центре интересовања – соба – центар. Тако је настао музичко-рекреативни центар.

Васпитачи су се према афинитету определили за одређени центар. Сваки васпитач је на основу теме и интересовања деце планирао садржаје у свом центру. Укључена су деца средње, старије и предшколске групе.
Музичко-рекреативни центар је био најпосећенији. Тема се планирала на нивоу установе.

Активности из музичко-рекреативног центра:
• одређивање висине тона на основу апликација у нотном систему
• израда нота од папира
• игре уз музику – разликујемо и препознајемо различите стилове музике (коло, народна музика, денс…)
• бројалице
• учење и певање обликованих песама
• музичке игре
• музичка измишљарија – игра „Продајемо клавире“

3. Музичко забавиште
„Музика кроз игру“
• развијање слуха, ритма, висине тона кроз различите игровне садржаје.
• повезивање музике са ликовним садржајем и другим областима васпитно-образовног рада.

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

На основу свих ових ранијих искустава дошли смо до закључка да музичким активностима треба посветити више пажње у васпитно-образовном раду.
• Дружење са децом из плесне школе „Спин“ и посета Балетском студију „Амадеус“
• Класична музика „Валцер цвећа“
• Традиционалне народне игре
• Краљево коло
• Врањанка
• Музичка радионица
• Принц и Пепељуга на двору – Енглески валцер
• Слушање познатих композиција класичне музике (Бечки валцер, На лепом    плавом Дунаву, Валцер цвећа…)
• Лични доживљај композиције – изражавање покретом и илустрацијом
• Формирање оркестра – Орфов инструментариј
• Опера – родитељ групе „Колибри“ пева деци оперу у групи
• Сарадња са родитељима, музичким стручњацима, друштвеном средином…
• Посета музичком студију „Радивојевић цомпанy“
• Укључивање професионалних музичара и родитеља у рад тима

Васпитачи су у свакодневном васпитно-образовном раду научили да се појединим врстама музике редовно посвећује пажња. Зато смо одлучили да класична музика и стваралачко певање буду више заступљене.

ПРОБЛЕМИ
• проблем временске организације
• формирање хора

ИНТЕГРИСАЊЕ У ПРАКСИ
• коришћење различитих музичких садржаја током свакодневних активности
• интензивнија сарадња са родитељима (музичке радионице) и друштвеном средином (професионални музичари…)

ЕВАЛУАЦИЈА
• издавање ЦД-а
• учешће на фестивалима
• већа мотивисаност деце за учешће у свакодневном раду
• развијенији естетски однос деце према музици

ДОБИТ
• већа мотивација деце за слушањем и певањем квалитетније музике
• развијенија свест код родитеља о утицају класичне музике на развој детета
• обогаћивање  музичких способности код деце
• унапређивање тимског рада
• већа заинтересованост деце и родитеља за музичким активностима

НАРЕДНИ КОРАЦИ
• у већем степену промовисати стечено знање (радионице, приредбе, фестивали…)
• унапредити сарадњу са основном школом и локалном заједницом
• интензивније укључивање родитеља у реализацију активности (едукативне и креативне радионице).