Хајде да разговарамо о самовредновању

Наставак пројекта „У сусрет самовредновању“
ШТА СМО САМОВРЕДНОВАЛИ

• Кључна област – ЕТОС
• Подручја вредновања – СОЦИЈАЛНА КЛИМА, КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМИСАНОСТ, ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ И ПАРТНЕРСТВО РОДИТЕЉА И ВРТИЋА

ЗАШТО БАШ ЕТОС?
• Зато што су породица и вртић основни системи у којима се дете развија и расте;
• Зато што је дете најпријемчивије за утицаје који долазе из ова два система;
• Зато што је, за добробит деце, неопходно да постоји квалитетна комуникација између породице и вртића, као и добра социјална клима у оквиру ова два система;
• Зато што је добра комуникација породице и вртића основна претпоставка усклађених утицаја ових система на развој деце;
• Зато што ћемо само добром комуникацијом стварати добру децу и добре људе.

ЦИЉ
• Процена етоса (социјалне климе, комуникације и партнерства) и побољшање квалитета комуникације породице и вртића

ЗАДАЦИ
• Процена начина реаговања у конкретним социјалним ситуацијама;
• Процена важности социјалне климе, комуникације и партнерства;
• Процена социјалне климе, комуникације и партнерства у нашем вртићу;
• Утврђивање везе између најчешћих начина реаговања у социјалним ситуацијама и процене квалитета етоса;
• Развијање свести о сопственом начину реаговања;
• Израда и реализација акционог плана у циљу побољшања тренутног стања.

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА
1. Формирање тима за самовредновање рада – ко ће самовредновати;
2. Избор кључне области самовредновања – шта ће се самовредновати;
3. Избор и/или израда одговарајућих метода и техника за процену изабране области – како ће се самовредновати;
4. Процена кључне области – где смо сада;
5. Израда акционог плана за унапређивање кључне области – шта треба урадити како бисмо били бољи;
6. Спровођење акционог плана.

ТЕХНИКЕ И ИНСТРУМЕНТИ
• упитник за процену степена асертивности у специфичним социјалним ситуацијама: у односу са непознатим особама, са пријатељима, са ауторитетом, са дететом, са васпитачима (родитељима), са колегама на послу
• упитник за процену важности и квалитета етоса у нашем вртићу:
– општа социјална клима у вртићу
– информисаност и комуникација
– професионализам и партнерство са родитељима

УЗОРАК
• Медицинске сестре – васпитачи
• Васпитачи
• Сарадници
• Родитељи

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
ПРОЦЕНА НАЧИНА РЕАГОВАЊА У СВАКОДНЕВНИМ СИТУАЦИЈАМА
Осврт на резултате добијене на узорку запослених
На основу реаговања у специфичним социјалним ситуацијама, процењено је да у општем социјалном понашању запослених преовлађују асертивне реакције, али не у довољној мери (51,3%). У скоро половини социјалних ситуација претендујемо ка дефанзивним реакцијама (48,7%). На такав начин имамо привид решења проблема, али је то решење краткорочно, јер наше потребе остају незадовољено. Гледано дугорочно, овакво понашање тј. континуирано незадовољење наших жеља и потреба доводи до кумулирања напетости и тензије, негативних емоција и сниженог самопоштовања. Ова негативна осећања временом траже растерећење, а она се најчешће каналишу кроз различите врсте конфликта. Дакле, дефанзивно понашање је на неки начин скривено агресивно понашање.

Резултати добијени на узорку родитеља
Као и код запослених, и код родитеља у целокупном понашању преовлађују асертивне реакције, али не у довољној мери (54,3%). У 45,7% ситуација и родитељи ипак бирају дефанзивни начин реаговања. Оваквим понашањем имамо само тренутни привид решења проблема. Негативна осећања остају потиснута и након извесног времена траже растерећење, што најчешће доводи до конфликта много већих размера.

ПРОЦЕНА ВАЖНОСТИ И КВАЛИТЕТА ЕТОСА У НАШЕМ ВРТИЋУ
Добијени резултати показују да су и запослени и родитељи свесни важности добре сарадње и комуникације за развој деце.
Нижа оцена ЕТОСА од стране запослених је могући показатељ да су наши запослени врло самокритични и мотивисани за унапређивање квалитета рада.
Виша оцена ЕТОСА ос стране родитеља је показатељ да су родитељи у великом степену задовољни досадашњом комуникацијом са вртићем.

Резултати овог истраживања узети су као једна од основа развојног планирања с обзиром да се и у оквиру овог пројекта кључна област ЕТОС издвојила као област чије унапређење треба планирати Развојним планом. Зато је акциони план пројекта Самовредновање саставни део акционог плана у оквиру развојног планирања.

ШТА СМО ДО САДА УРАДИЛИ
• Интензивније обострано информисање приликом уписа деце у вртић:
–  Интервјуи са родитељима приликом уписа деце и информисање о раду вртића, програмима и припреми деце за вртић путем брошура;
–  Одржавање родитељских састанака 2 месеца пре почетка радне године у циљу боље припреме деце за полазак у вртић;
• Већа доступност садржајима који се реализују у вртићу:
– Већа информисаност запослених и родитеља о општим актима установе;
– Информативни панои;
– Wеб сите (www.vrticgaleb.edu.rs)
– Свакодневно укључивање родитеља у активности;
• Заједничке активности и радионице деце, родитеља и запослених на нивоу група и вртића (Суђење Деда Мразу, Квизић здравић за децу, маме и тате, Родитељско време, балонијада, активности за родитеље у оквиру породичног центра, Пролећна олимпијада…);
• Повратна информација од родитеља о различитим аспектима рада вртића:
– Процена јеловника, програма, сарадње…
– Кутија за предлоге и сугестије родитеља;
• Јачање поверења између родитеља и запослених (излети, зимовања…).

КАКО СМО РАДИЛИ НА СЕБИ
• Стицање свести о свакодневном начину реаговања кроз презентацију резултата истраживања;
• Различите едукације и семинари (Комуникација у васпитању за све запослене, тимски рад, самовредновање…);
• Радионице за запослене о тимском раду, поштовању и самопоштовању, вештинама успешне комуникације (Тајни пријатељ, Огледалце моје…);
• Иновације у раду (лист за праћење развоја и напредовања деце…);
• Формирање и промоција Центра добре комуникације – то је место за комуникацију између свих актера у васпитању (деца, запослени, родитељи) које нуди вештине успешне комуникације и могућности едукације родитеља и запослених о важним питањима из области васпитања деце и комуникације у васпитању.

ШТА ДАЉЕ
• Припрема и реализација активности у оквиру Центра добре комуникације;
• Припрема, организација и реализација различитих активности на нивоу вртића (деца, родитељи и запослени);
• И даље организовати различите едукативне и креативне радионице за родитеље и запослене (социјалне вештине, тимски рад…);
• Организовати различите облике дружења запослених (излети, караоке, такмичарске игре…);
• Припрема, реализација и међусобна презентација различитих облика иновација у раду;
• Интензивније укључивање родитеља у живот и рад вртића;
• Применити стечена знања о вештинама успешне комуникације у сарадњи са друштвеном средином.