Почнимо од руку

pocnimo_od_rukuЦиљ рада Почнимо од руку био је проширивање дечјег сазнајног искуства, брига о себи и свом здрављу и развој свести код деце о значају правилног прања руку за очување здравља. Зашто баш од руку? То је један од најзначајнијих инструмената помоћу кога дете открива свет око себе. Оне су те које су у непосредном контакту са стварима које окружују дете. Додиром дете контаминира своје руке и несвесно доводи своје здравље у опасност од заразе. Због огромне функције руку у људском животу од изузетне је вазности приближити деци појам „чисте руке“.

Ова презентација је произашла из скупа активности које су пратиле реализацију ове теме.

Колико особа познајете које знају и имају у виду значај правилног прања руку? Деца усвајају углавном оно што виде да раде одрасли као модел понашања. Деца воле да имитирају одрасле и то треба искористити као и да су на овом узрасту веома пријемчива за учење и прихватање позитивних навика које ће их пратити читавог живота.
Циљ рада:
• Проширивање дечјег сазнајног искуства;
• Брига о себи и свом здрављу;
• Развој свести код деце о значају правилног прања руку за очување здравља.

Задаци:
• Изграђивање позитивних навика код деце;
• Учење и усвајање технике правилног прања руку;
• Промовисање технике правилног прања руку од стране деце;
• Поштовање одређени правила.

Метода рада- комплексна:
• Интерактивна, прича, посматрање, откривање, илустрација,демонстрација

Циљна група

Циљна група су била деца од 3 до 7 година како у централном објекту тако и у три издвојена одељења објекта на терену укупно у 14 група што је обухватило 315 деце.
РЕЗУЛТАТИ
• Константно понављање једне радње неминовно доводи и до усвајања исте. Код већине деце успели смо да учврстимо навику прања руку тј. правилног прања руку.
• У сарадњи са патронажном сужбом која је наставила спровођење здравствено-васпитног рада добијала сам повратне информације како је стање у школама.
• Повратне информације добијане су од саме деце али великим делом и од родитеља. Оне су се углавном односиле на препричавање родитеља како то деца кући перу руке, ко их је томе научио и показивали су нескривено одушевљење што су њихова деца тако одговорна према себи.
Закључак и шта даље

• Тема је стално актуелна као и континуитет спровођења јер увек има нове деце којој треба објаснити важност усвајања и придржавања овакве навике а остале подсетити.
• Свакодневни рад ће омогућити праћење фреквенције обољења које се односе на болести прљавих руку, што значи даље упоређивање добијених података од стране надлежних служби. Конкретно: да ли оваквом едукацијом најмлађе популације можемо да утичемо на појаву обољења?
• Родитељи су веома заинтересовани за здравље своје деце што треба искористити и деловати превентивно;
• Можемо да идентификујемо проблем који се јавља код неких родитеља као неприхватање да послушају своју децу при чему користе разне изговоре као на пр. немам времена, учи ти, ти си млад и сл.
• Неусклађеност понашања родитеља и њиховог декларативног става о овој теми доводи у питање наш успех и ауторитет као и њихов лични ауторитет а код детета буди сумњу у то што ради.
• Из тога је произашао план активности за даљу реализацију која би укључила родитеље у ове активности у виду радионица.
• Даљи рад ће имати за циљ развијање свести код родитеља да поред улоге непосредне бриге о деци, имају и другу, а то је да представљају модел понашања за децу, који је много делотворнији од било које изговорене речи;
• Будуће активности биће реализоване са Педијатријском службом, координатором за превентивно-здравствену заштиту и патронажном службом;
• Проблематика која је присутна свакодневно, тј.болести прљавих руку апсолутно заслужују огрумну пажњу од свих чинилаца друштва и ниједног тренутка се не сме занемарити.
pocnimo_od_ruku2