Унапређивање квалитета рада кроз међусобну подршку и сарадњу

 ПУ „Галеб“ Петровац на Млави
Аутори: васпитачи издвојених група ПУ „Галеб“
Сарадник: Ивана Милановић, психолог

Увод

Тимски рад представља интерактивни процес који омогућава да људи са различитим степеном стручности произведу креативна решења за заједничко дефинисање проблема. Такво решење је боље и успешније од решења које би неки члан тима самостално пружио. Заправо, тим представља способност сагледавања појава из различитих углова, активирање свих креативних потенцијала, могућност адаптације на промене и преструктуирање, отвореност за нова искуства.
Сваки тим поседује специфичне улоге дефинисане заједничком визијом и способностима потребним за решавање појединачних проблема. Неко ће у тиму да остварује контакте, неко да сакупља информације, неко да штампа заједничке одлуке и мареријале, неко да ради на одржавању енергије и ентузијазма, неко да уреди простор за одржавање састанака. У односу на класичан рад у групи, оно што је за тим карактеристично је да, без обзира на поделу одговорности и улога, чланови тима помажу једни другима и дају сугестије за сваки сегмент процеса рада.

Циљ

У складу са теоријским претпоставкама о тимском раду и организацијом рада издвојених група наше предшколске установе (васпитач сам ради у насељу), настојали смо да унапредимо квалитет рада кроз међусобну подршку и сарадњу свих учесника васпитно-образовног процеса. На том путу смо пролазили различите фазе од појединачне размене искустава до међусобног умрежавања, заједничког планирања, реализације, анализе и самовредновања рада. Осим тога, изнедрили смо и значајне продукте заједничког рада који су остали интегрисани у нашу праксу.

Реализоване активности

Појединачна размена искустава
Услед малог броја издвојених објеката и група, размена искустава васпитача се огледала само у повременим појединачним разговорима приликом одржавања састанака Васпитно-образовног већа. Касније се број издвојених група повећао, што је довело до формирања Актива васпитача извојених одељења. Отуда је и настао наш мото: Сарађуј са свима, буди део тима, што нам је и била одскочна даска за све наредне заједничке активности.

Организација редовних састанака Актива и размена искустава
Састанци Актива васпитача организују се једном месечно (слика 1). Осим тога, по потреби се организују и додатни састанци у различитим објектима и групама ради бољег увида у организацију рада васпитача (организација средине за учење, опремљеност средствима за рад, идеје за даљи рад…). Организоване су и активности и радионице у циљу јачања осећања заједништва (нпр. тајни пријатељ…)

druzenje

Заједничко планирање рада и реализација заједничких активности
 druzenje-grupeУ оквиру Актива васпитача планиране су заједничке активности и дружења која су се временом проширивала и унапређивала, па је развојни пут тих активности изгледао овако:
• Међусобне посете група (деца, родитељи, васпитачи) приликом обележавања значајних датума (слика 2), што је постало неизоставни део рада васпитача издвојених група (Дан јесени, дечја недеља, новогодишњи празници, Дан пролећа, излети, завршне приредбе…)
• Организација едукативних и креативних радионица за децу и родитеље (слика 3) више група (припремни предшколски програм, здрава храна, методе и технике васпитања…), као и укључивање родитеља у различите аспекте рада вртића формирањем тимова родитеља у складу са потребама групе и њиховим интересовањима (слика 4).
roditelji tim-roditelja
• На основу претходних корака, јавила се потреба за стварањем нечег аутентичног, која је била покретач израде и реализације пројекта Приче са Млаве (који представља пример тимског рада свих релевантних актера ВО процеса – слика 5), Дечје пролећне игре (које представљају продукт тимског рада у виду дружења и такмичења деце, родитеља и васпитача и допринос развоју тимског и спортског духа – слика 6). Осим тога, у овом процесу су васпитачи осмислили и једно од наших најважнијих обележја – химну вртића. Дечје пролећне игре за децу, родитеље и васпитаче одржавају се сваке године у различитим насељима, а из њих су настале и регионалне Дечје пролећне игре за децу, родитеље и васпитаче предшколских установа браничевског и подунавског региона у организацији ПУ „Галеб“.

prica-sa-mlave decije-prolece
• Заједничка анализа и самовредновање реализованих активности
Како бисмо континуирано унапређивали наш рад и учили на грешкама, на састанцима Актива приказани су и анализирани снимци како заједничких активности, тако и активности из свакодневног рада групе. Осим тога, васпитачи су умрежени и електронским путем па свакодневно могу да размењују информације и искуства.
Закључак
Иако је на овом путу било и потешкоћа (неусклађеност радног времена васпитача, искреност и отвореност према колегиницама у изношењу проблема, неприхватање критике, дилема да ли изнети све праве проблеме), реализованим активностима смо успели да значајно унапредимо одређене стандарде квалитета рада:
• успели смо да постигнемо квалитетнију међусобну комуникацију, већи степен професионалности и мотивације за рад, боље разумевање улоге васпитача од стране родитеља, отвореност ка породици и друштвеној средини (стандард 5.5.);
• допринели смо промоцији рада наше установе и примера добре праксе и међусобне сарадње (стандард 5.3.);
• значајно смо унапредили квалитет тимског рада на бази самовредновања и допринели социјалној зрелости деце и стварању квалитетнијег контекста за игру, учење и развој деце (стандард 7.2.).

На основу стеченог искуства настојаћемо да различитим активностима на нивоу Актива васпитача и даље унапређујемо област Етос, негујемо климу поверења и активно укључујемо родитеље у реализацију васпитно-образовног процеса.
Квалитетна комуникација, размена и подршка међу васпитачима → сигурност и (само)поштовање → већа професионална мотивација → нове идеје за рад → остваривање професионалних аспирација → побољшање квалитета рада → задовољна деца и родитељи → отвореност ка породици и друштвеној средини → даље унапређивање рада предшколске установе

Прихватање и уважавање различитости код деце

ПУ „Галеб“ Петровац на Млави

Аутори рада:
Ивана Митровић – васпитач
Мага Богосављевић – васпитач
Ивана Милановић – психолог

Увод

Живимо у свету различитости где су неке од њих лако видљиве и уочљиве до оних које се тешко примећују. У окружењу различитости учимо једни од других, богатимо своја искуства и тежимо да нас у атмосфери прихватања те различитости богате и зближавају. Када је у питању рад се децом, важно је што раније почети са упознавањем различитости међу нама (по изгледу, особинама, понашању, способностима, социо-културном и националном припадању). На тај начин деца одрастају и сазнају да су разлике и сличности међу нама присутне и природне, да нас не угрожавају већ нам омогућавају квалитетније заједничко живљење.

Група у којој смо реализовале активности на тему различитости, поред чињенице да је свако дете посебно и другачије, има и неке своје специфичности (дете коме је потребна додатна подршка, дете друге боје коже које живи у хранитељској породици, двоје слабовиде деце). Имајући то у виду, био је прави изазов реализовати систем активности које су се бавиле темама разлике међу нама. У реализацији активности значајна нам је била подршка и учешће у процесу пилотирања Балканског регионалног приручника за васпитаче – поштовање различитости и изградња мира са малом децом.

Циљ
У оквиру пилотирања приручника, а имајући у виду све горе наведено, најзначајнија област нам је била Осећати се јаким – Поштовање и укључивање, сва деца заједно. 2

Реализацијом активности из ове области смо настојале да допринесемо прихватању и уважавању различитости код деце. Реализоване су следеће активности: Помажемо једни другима, Учимо о и поштујемо различитост, Упознавање са инвалидитетом и прихватање особа са инвалидитетом, Шоу талената. У раду је коришћена и персона лутка, посебан вид примене лутке у раду као особе, а не као играчке. Осим тога, за сваку активност извршена је и процена укључености и субјективне добробити за свако дете на скали од 1 до 5.

Опис реализованих активности

Помажемо једни другима
У оквиру ове области деца су правила ланце пријатељства, лутке од чарапа за упознавање са причом Зец и корњача, а кроз различите игре и уз помоћ персона лутке (слике 1 и 2) решавала проблем ситуације (да ли је лакше доћи до циља самостално или са пријатељем, како помоћи другу који има проблем, коме се обраћамо када нас нешто мучи). Овим активностима настојале смо да код деце у групи подстакнемо различите релације, наведемо их да у тешким ситуацијама пружају подршку једни другима и да знају коме се могу обратити како би се осећали безбедни и заштићени. Током реализације ових активности укљученост деце је процењена умереном до високом, док је субјективна добробит процењена високом. Деца су у већој мери била мотивисана и активна када је у раду коришћена персона лутка.

igre igranje-sa-lutkom

Учимо о и поштујемо различитост

igra-bez-reciДецу смо упознале са именима и особама из различитих земаља (Америка, Тајланд, Турска, Израел), као и са њиховим интересовањима. Задатак за децу је био да осмисле начин играња и комуницирања са децом која не говоре нашим језиком (слика 3). Обзиром да је за децу ово била новина, показали су велико интересовање и ангажованост, па су и процене укључености и субјективне добробити биле високе.

Упознавање са инвалидитетом и прихватање особа са инвалидитетом

У оквиру ове области настојале смо да децу упознамо са различитим облицима инвалидитета, као и са помагалима (наочаре за вид, зубна протеза, слушни апарат, инвалидска колица). Приметиле смо да децу наведена помагала углавном асоцирају на старије људе, па смо се трудиле да им кроз игре предочимо да постоје и деца са инвалидитетом. Како би боље сагледали њихову перспективу, организовали смо различите игре улога: читање са усана затворених ушију, сналажење у радној соби везаних очију уз помоћ вербалних упутстава (слика 4), ходање на различите начине (ход уназад, бочно, као беба, скакање, кривудање…). Кроз ове игре и уз помоћ анимираног филма „Бити другачији“ учили смо како можемо помоћи и како се можемо играти са децом са инвалидитетом. Мање пријатно искуство за нас али и прави изазов је био приказати и објаснити деци фотографије уметника и спортиста са инвалидитетом. Деци је посебно 4

било занимљиво да уз нашу помоћ куцају своје име на машини за слепе (слика 5), да га показују знаковним језиком (слика 6), као и да цртају необично (уснама, стопалима – слика 7). Обзиром да је ова тема деци била мање позната, били су веома активни у свим активностима и остварили висок ниво субјективне добробити.

igra1 kucanje

jezik pisanje

Шоу талената

Осим што смо настојале да код деце подстакнемо препознавање и прихватање различитости, на самом крају смо их усмериле и ка сопственим потенцијалима. Организовале смо Шоу талената у оквиру кога је свако дете другарима показало свој таленат тј. шта је то што уме добро да ради (играње, певање, рецитовање, читање…). Сви су се веома добро припремили и трудили се да се што боље представе другарима. 5

Закључак

Реализованим активностима значајно смо унапредиле одређене стандарде квалитета рада и то:

• деца лакше уочавају сличности и разлике међу собом, у већој мери подстичу једна другу на учешће у играма и активностима, а комуникација и интеракција у групи је отворенија, богатија и разноврснија (стандард 2.2.)

• планирање и реализација активности у групи се у великој мери ослања на непосредна дешавања и животне ситуације деце (стандард 2.4.)

• евидентан је напредак деце у погледу интересовања и укључености, као и остварене субјективне добробити (стандард 3.3.)

Приметиле смо да су деца у већој мери мотивисана за рад уз коришћење персона лутке. На основу тога, као и на основу целокупног искуства у реализацији активности из приручника, настојаћемо да у даљем раду у већој мери користимо персона лутке и да подстичемо децу на уочавање и остваривање сопствених потенцијала.

 

Дружимо се ми – мали и велики

Ослањајући се на сазнања о значају промовисања здравих стилова живота, превенцији деформитета и гојазности, свестраног развоја моторике, стечена кроз учешће на различитим облицима стручног усавршавања, а нарочито сазнања са акредитованог програма мр Андрије Пештерца „Спортико Змај јасле“ као и рада „Моторичке активности деце јасленог узраста са великим лоптама“, настојали смо да наставимо процес који смо започели и који је приказан у прошлогодишњем раду под називом „Кораци прави – бићемо здрави“ презентованом на XVII Стручним сусретима мед. сестара ПУ Србије из области ПЗЗ и из области ВОР, као и на бројним регионалним сусретима приказа примера добре праксе. Све наведено послужило нам је као полазиште за даљи рад у пракси који је проширен сарадњом јаслених и припремно предшколских група, као и сарадњом са родитељима и локалном заједницом.
Циљ нашег рада јесте подстицање правилног психо-физичког развоја и здравља деце кроз различите физичке активности и боравак на свежем ваздуху.
Применом различитих облика и метода рада са децом реализоване су физичке активности – превентивно-корективне вежбе, природни облици кретања са елементима гимнастике и атлетике и вежбе за развој појединих мишићних група (ходање, трчање, скакање, шутирање, бацање и хватање, провлачење, пењање и силажење…)
Физичке активности реализовали смо у холу вртића (опонашање покрета и оглашавања животиња), заједно са родитељима креирали смо „босе“ полигоне од природних материјала на отвореном простору (кукуруз, жито, талуске, слама, мекиње, ораси, вуна, дрво…), организовали смо игре на ветру амбалажним материјалом и балонима. Користили смо ресурсе локалне заједнице – оближњег парка (справе, пешчаник…), одлазак на тренинге фудбалског клуба „Слога“ (подстицање деце на бављење спортом уз заједничке активности са спортистима), организовање такмичарских игара и решавање проблем ситуација у Спортској хали где смо подстицали слободно кретање и игру деце. Кроз моторичке игре настојали смо да подстакнемо и развој социо-емоционалних односа међу децом и допринесемо јачању поверења у властите способности код деце и развијању поверења у друге (игре великим лоптама и натезање канапа).
Резултати рада: Деца су у већој мери иницијатори игара и међусобно остварују квалитетнију сарадњу током активности, значајан напредак у погледу физичке спретности деце, квалитетнија сарадња са породицом и локалном заједницом.
Наредни кораци: Наставак реализације досадашњих активности, осмишљавање и реализација нових, укључивање у рад планинарског друштва „Вукан“, као и фудбалског, рукометног и одбојкашког клуба “Слога“ у циљу промовисања здравог начина живота деци, јачање сарадње са локалном заједницом у циљу што веће искоришћености локалних ресурса укључивањем у тим за развојно планирање са иницијативом за изградњу затвореног базена у нашој општини и што чешће укључивање родитеља у активности.

Кораци прави, бићемо здрави

Теоријску основу нашег рада чини сазнање о значају задовољења потребе детета за кретањем, превенцији деформитета кичме и стопала, као и о значају усвајања здравих навика на раном узрасту.
Полазиште нашег рада представља буран развој сензомоторне интелигенције на овом узрасту, увид у листе за праћење развоја деце, као и процена развоја перцептивних способности и крупне моторике.
Циљ: подстицати и неговати природну потребу детета за кретањем и јачање самопоуздања.
Задаци: успостављање контроле покрета, подстицање координације локомоторног система, подстицање развоја сложених моторичких радњи, подстицање развоја спретности и самосталности.
Шта смо урадили: Прва активност реализована је почетком радне године са циљем да се моторичким активностима олакша процес адаптације. Након тога организоване су моторичке активности на отвореном уз савладавање одређених препрека и решавање проблем ситуација. На крају смо различитим физичким активностима у спортској хали настојали да подстакнемо слободно кретање и игру деце. Носиоци активности била су деца узраста од 18 – 28 месеци, медицинске сестре-васпитачи и сарадници на ППЗЗ. Сарадња са родитељима остварена је у припреми и изради средстава за реализацију активности.
Добит: спретнија и слободнија деца у савладавању препрека, радосна и задовољна деца због сопствене активности и јачања самопоуздања, постављен основ за правилан раст и развој деце.
Шта даље: јачање партнерства са родитељима кроз њихово интензивније укључивање у реализацију активности са децом, даљи рад на превенцији деформитета и промовисање здравог стила живота.

Пусти пужу рогове

Теоријску основу нашег рада представљају сазнања о значају окружења и средине за учење и развој деце.Осим тога, посебно су нам значајна и знања о унутрашњој мотивацији тј. о  активној улози детета као њеног основног покретача.

Полазиште нашег рада била је радозналост деце приликом шетње у оближњем парку када су  приметили празне кућице пужева које смо на њихов предлог покупили у корпице и понели са собом. Пажњу деце данима је окупирало играње кућицама пужева,а нама је то дало основу за осмишљавање даљих активности на ту тему.

Циљ нашег рада био је подстицати и неговати природну радозналост деце према свету који их окружује. Како бисмо овај циљ оствариле, поставиле смо следеће задатке: анализа тренутног стања,  планирање и реализација активности, развијање љубави према животињама из окружења, отклањање страха код поједине деце, евалуација и планирање даљих активности.

Анализа тренутног стања – неколицина деце поседује основна сазнања о пужевима, док већи број деце није био у блиском контакту са овом животињом.

Шта смо урадили? – носиоци активности били су деца и медицинске сестре-васпитачи средње јаслене групе “Мики“. Сарадњу смо оствариле са родитељима, мед.сестром-приправником и сестром на пословима ПЗЗ. Приказ активности се налази на видео снимку.

Добит – активна и задовољна деца; атмосфера у групи је пријатнија, деца су опуштенија, што показују својим покретима, осмехом и вербалним изразима; деца су користила раније стечена искуства  у играма допуњујући их комбиновањем нових материјала; отклоњен страх код деце од непознатог; разноврсна понуда и рад у мањим групама олакшава мед.сестрама рад са већим бројем присутне деце у малом простору.

Проблеми и недостаци – сматрамо да је евентуални недостатак било одсуство родитеља у току саме активности, јер сматрамо да би присуством овој активности и сами видели на које све начине могу да одагнају страхове код своје деце.
Шта даље – приближавање природног окружења (животињског света) деци јасленог узраста; јачање осећања сигурности кроз игру и јачање партнерства са родитељима у процесу васпитања деце.

Корак даље

ЦИЉ:

Јачање компетенција запослених у предшколским установама за спровођење процеса самовредновања

Појам самовредновања
Самовредновање квалитета рада у установама представља процену квалитета рада на основу стандарда, а кроз све кључне области вредновања.То је стално преиспитивање, развијање и усавршавање конкретне праксе и вештина практичара. Носиоци самовредновања су сами запослени, јер они најбоље познају децу са којом раде и контекст у оквиру кога раде. Самовредновање се може спроводити на различитим нивоима: на нивоу појединца, вртића (објекта) или читаве предшколске установе.

Како смо се до сада (само)вредновали?
Самовредновање је процес који је у нашој установи започет пре неколико година. Вредновање је тада вршено на основу кључних области, подручја вредновања и индикатора као и на основу искуства основних школа у овом процесу. У раду нам је тада користио Приручника за самовредновање за основне школе, у оквиру кога постоје инструменти за вредновање за све области. Носилац процеса је био тим за самовредновање, који су чинили представници свих структура васпитно-образовног особља. Област вредновања је бирана на основу процене путем мете стања тако што је за даље вредновање и унапређивање бирана најлошије процењена област. У процени изабране области су учествовали сви релевантни актери и то путем анкетирања. Упитнике за процену су израђивали чланови тима операционализацијом индикатора као и на основу инструмената из поменутог Приручника. На основу добијене процене тим је израђивао акциони план чија је реализација планирана независно или у оквиру Развојног плана.

Преиспитивање…
Битна ставка у раду нашег вртића је и пројекат ИМПРЕС у који је наша установа укључена. Рад у оквиру пројекта се реализује кроз три компоненте: формирање мреже, самоевалуација и развијање програма. Осим тога, на организацију процеса самовредновања утицао је и Правилник о вредновању квалитета рада установа. То је био тренутак за самовредновање нашег досадашњег рада и тренутак за учење и унапређивање.

Шта смо променили?
Проширен је тим за самовредновање. Наиме, у његов рад је укључен представник родитеља и Управног одбора.  Осим тога, дата је могућност запосленима да се добровољно пријаве за учешће у раду тима.  Настојали смо да једни другима будемо критички пријатељи, да знамо да упутимо и примимо критику на конструктиван начин и да најпре развијемо свест о значају и сврси самовредновања код чланова тима. Такође, променили смо начин избора области коју ћемо вредновати. Наиме, бирали смо област која је оцењена не толико лошим нивоом квалитета како бисмо ојачали самопоуздање запослених за спровођење процеса самовредновања. За разлику од ранијег начина прикупљања информација, користили смо више извора (документација, непосредно посматрање, интервјуисање).

Шта смо (само)вредновали?
На нивоу установе вреднована је област Организација рада и руковођење, чије је вредновање предвиђено Годишњим планом установе. осим тога, кроз учешће у пројекту ИМПРЕС организовали смо вредновање појединих стандарда у оквиру области Васпитно-образовни рад и Дечји развој и напредовање на нивоу Актива и група.

Како смо (само)вредновали?

Организација рада и руковођење
У оквиру ове области најпре је организована процена свих индикатора скалом процене (1-4). Након анализе добијених података, чланови тима су конкретизовали лошије оцењене индикаторе и организовали њихову процену. Осим тога, извршена је анализа документације у оквиру тима и то решења запослених и записника са састанака тимова и Актива. Такође, чланови тима су дискутовали о остварености стандарда у оквиру ове области. На основу свих добијених података, сачињен је извештај о самовредновању, предложене су мере и израђен акциони план (у прилогу).

Васпитно-образовни рад и Дечји развој и напредовање
Што се тиче ових области, у оквиру тима израђени су инструменти и то упитник за васпитаче за анализу сопствене праксе и инструмент за посматрање активности у групи.

Сви васпитачи су добили по примерак упитника са задатком да у наредном периоду заједно са колегиницом са којом раде у оквиру групе продискутују о сваком питању из упитника имајући у виду сопствени рад у групи и покушају да наведу што више доказа који могу да поткрепе њихов одговор. Истакнуто је да нам питања могу помоћи да боље сагледамо своју праксу, да установимо шта је добра страна нашег рада, а шта би требало унапредити. Такође, наглашено је да се питања у упитнику могу користити континуирано током рада, а не само једном, јер њихов циљ није само дати одговоре, већ на основу њих промишљати о квалитету сопственог рада и исти унапређивати.

На састанцима Актива васпитачи су по мањим групама анализирали питања из упитника уз изношење доказа, а потом је извршена размена на нивоу целе групе. Мишљења смо да су питања из упитника била подстицајна и наводила на промишљање сопствене праксе, јер су коментари већине васпитача били да су се многе ствари до сада подразумевале и да не би ни размишљали о њима да им нису представљене кроз овакав инструмент. Такође, сматрамо да поједини запослени и даље не схватају сврху и имају отпор према самовредновању. Имајући све наведено у виду, потребно је и даље континуирано радити на сензибилизацији и мотивацији свих запослених.

Стручни сарадници су посетили све групе у централном објекту наше предшколске установе и заједно са васпитачима група на основу сачињеног инструмента анализирали квалитет рада тј. изабране стандарде.

Још један корак у процени био је да васпитачи на основу израђеног инструмента изаберу стандард или питања која ће пратити и анализирати у оквиру своје групе, а да потом на основу анализе изврше потребне промене у раду у циљу унапређивања.

Потешкоће
• организација рада тима;
• отпор појединих запослених;
• искреност у процени;
• недовољно развијена свест запослених о значају и сврси самовредновања.

Добити
• мотивисаност чланова тима за даљи рад и унапређивање праксе;
• чланови тима схватају значај самовредновања;
• покренут је процес промишљања сопствене праксе;
• позитивна реакција запослених на предлог мера и акциони план;
• започета је реализација активности предвиђених акционим планом.

Шта даље?
У даљем процесу предстоји нам реализација предложених мера у оквиру области Организација рада и руковођење.

Предлог мера за унапређивање квалитета рада установе:
• Прецизније дефинисати задужења запослених (по потреби кориговати решења запослених о 40-часовној радној недељи, навести у које тимове су запослени укључени и предвидети време за рад у тимовима, информисати особље о радним задацима свих запослених);
• Преиспитати структуру тимова и стручних органа и ускладити са законском и подзаконском регулативом;
• Јасно дефинисати путеве којима теку информације о свим важним питањима из живота и рада установе;
• Повећати мотивацију запослених за давање предлога и ниво учешћа у процесу доношења одлука (аргументована дискусија о предлозима запослених, награда и санкција за испуњавање, односно неиспуњавање радних обавеза);
• Повећати степен учешћа Савета родитеља у животу и раду установе;
• Већу пажњу посветити планирању личног професионалног развоја на основу самовредновања сопственог рада;
• Редовно планирати и реализовати обилазак група;
• У већој мери посветити пажњу самовредновању редовних активности у групи (приказивање, дискусија и заједничка анализа свакодневних активности);
• Редовно информисати директора и Васпитно – образовно веће о раду тимова и Актива (минимум два пута годишње);

Осим тога, како није вреднована целокупна област Васпитно-образовни рад, тим је Годишњим планом самовредновања предвидео вредновање ове области током 2013/14. године.

Не може да шкоди…

Самовредновање значи:
• Бити спреман за самовредновање увек значи бити спреман за учење.
• Будите спремни да учите од других и њиховог искуства у пракси.
• У средини у којој самовредновање није одлика установе нити појединог запосленог, то значи бити спреман за учење о својој пракси и о самовредновању.
• Самовредновање не може да се научи док не почнете да га практикујете.
• Ознака доброг практичара је да она/он стално учи и развија своју праксу. Статичност је назадовање: предшколске установе треба да буду заједнице које уче и у којима сви уче!
• Као запослени у предшколској установи пожељно је размишљати о томе зашто радимо оно што радимо, зашто радимо одређене активности, да ли су наши приступи делотворни, или да ли су уопште то најбољи приступи које можемо да користимо.
• Наши професионални инстикти и искуство могу нас убедити да је наш рад задовољавајући или чак добар, али како заиста знамо да је наша оцена тачна?
• Без самоевалуације и самовредновања се могу развијати рутине и устаљени начини рада, али се не стичу увиди у сопствену праксу.
• Када се спроводи самовредновање на нивоу установе, и укључују сви запослени, добро је вратити се заједничком преиспитивању веровања и вредности у вртићу
• Формално знање и експлицитне намере су понекада другачије од онога у шта верујемо и шта стварно радимо!

„Када се започиње процес самовредновања по први пут, вероватно је корисно преиспитати три питања:

Ø Каква је моја пракса? (Шта добро радим, а шта би требало да мењам?)
Ø Како и на основу чега то знам?
Ø Шта треба да урадим да би моја пракса била боља (Ко и шта може да ми помогне, кога могу да консултујем, шта могу да урадим у датим околностима?)”

Самовредновање није…
• „уради сам” процес где склопите алат и пратите дато упутство. Предшколску установу чине људи и њихова мотивација, односи, процеси, укључујући процес учења.
• једнократна процена као што је тест који можемо да положимо или не, нити је само извештај о томе шта установа ради или шта нуди.
• одвојена и формална обавеза, која се често своди на повремено извештавање о резултатима рада. Оно је деловање предшколске установе као заједнице оних који уче – истраживача сопствене праксе.

Стварање одговарајуће климе

• Одговорност према раду и отвореност за преиспитивање и промену. Запослени не покушавају да „крију грешке”, већ о њима отворено дискутују, како би из њих учили, како би што боље разумели своју праксу, открили како је други доживљавају и како би одредили шта је потребно да предузму. Запослени деле и истичу своје успехе; уче из њих и сагледавају који аспекти могу да се унапреде.
• Запослени размењују искуства, дискутују и развијају заједничко разумевање васпитања и његових циљева, дечијег развоја и начина на које деца уче, сопствених улога и искуства.
• Васпитачи и други запослени у таквом вртићу су развили међусобно поверење; они се осећају сигурно и уважавано и свако од њих поштује појединачне снаге и мишљења колега.

Уколико је клима неодговарајућа, запослени не треба да чека да му буду обезбеђени услови или друштвени систем у којем је његова позиција високо вреднована и где је атмосфера погодна за самовредновање, већ да почне да преиспитује сопствену улогу, иницира и подстиче развој своје праксе и доприноси стварању одговарајућег контекста

Не треба да заборавимо да је у центру овог процеса добробит за дете!

Спортска играоница „Радости кретања“

ТЕОРИЈСКИ ОКВИР

„У здравом телу здрав дух-здрава игра, прича, другарство, љубав…“

Дете и кретање

Радост кретања има позитивну вредност за физичко и ментално здравље и развој. Кретањем се, по природи ствари, изражава радост, али је, у исто време, радост и велики покретач кретања. За дете кретање без радости нема значаја, као ни радост без кретања. Неговање везе, у ствари, чини смисао предшколског васпитања.

Предшколско доба као период интензивног развоја физичких активности

У основи физичких активности стоји покрет као основна елементарна радња, а његово извођење је способност или кретање. Количина кретања се добија кроз игру, а игра је животна потреба детета. Физичко вежбање благотворно и повољно утиче на раст, развој и јачање здравља. Вежбање мора бити организовано, повећање оптерећења постепено, како би органи и ткива били спремни за повећане метаболичке захтеве.

МОТИВ
• Деца воле физичке активности
• Недовољна заступљеност физичких активности на предшколском узрасту
• Недостатак свести код родитеља о значају физичког васпитања код деце
• Већи број понуђених спортских садржаја на школском узрасту

ЦИЉ
• Очување и унапређење здравља и постизање оптималне физичке, менталне и социјалне способности.

ЗАДАЦИ
• обезбеђивање нормалног стања апарата за кретање
• формирање правилног држања тела и отклањање насталих поремећаја
• утицај на челичење организма стварањем отпорности на променљиве климатске услове
• задовољавање потребе за кретзањем и допринос увећању адаптивне и стваралачке способности у савременим условима живота и рада
• садржајније и корисније провођење времена и развој позитивних особина личности

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Овако смо почели:
• Јутарња гимнастика по васпитним групама
• Јутарња гимнастика (сви заједно у холу)
• На основу позитивних искустава деце, родитеља и васпитача одлучујемо да организујемо спортску играоницу у поподневним часовима у просторијама вртића (2 пута недељно)

Ток активности прве спортске играонице:

УВОДНИ ДЕО
Загревање различитим облицима кретања по сали. Реквизити-палице.

ГЛАВНИ ДЕО
• Вежбе за руке и рамени појас
• вежбе за леђну мускулатуру
• вежбе за трбушну мускулатуру
• вежбе за ноге

Полигон- Комбинација различитих препрека и облика кретања. На справама:
шведска клупа, шведски сандук, мердевине, струњаче, ластиш…

ЗАВРШНИ ДЕО

1. Покретна игра- Ходамо за звуком
2. Вежбе на отвореном-двориште вртића
3. Вежбе на отвореном-полигон уз коришћење постојећих справа у градском парку
4. Спортски дан у дечјој недељи- организација такмичарских игара
5. Дружење са ученицима основне школе – вежбамо заједно
6. Посета физиотерапеута-корективне вежбе

 

ПРОБЛЕМИ
• Недостатак сале за вежбање у нашој установи
• Временска организација

 

ДОБИТ ЗА ДЕЦУ
• хармоничан раст и развој
• правилан развој моторике, усвајање лакоће, мекоће и координације покрета
• усвајање правилног држања тела
• повећање отпорности организма према неповољним спољашњим утицајима
• развој интересовања и љубави према спорту

ДОБИТ ЗА РОДИТЕЉЕ
• Оторенија сарадња са васпитачима
• Активно учешће у васпитно-образовном раду
• Бољи увид у значај физичких активности за развој деце
• Боља информисаност о корективним вежбама

ДОБИТ ЗА ВАСПИТАЧЕ
• Могућност разноврсније сарадње са родитељима
• Презентовање и промоција активности у оквиру играонице на крају радне године и учешће у спортским дешавањима организованим на локалу
• Унапређивање квалитета рада
• Унапређивање тимског рада

 

ИНТЕГРИСАЊЕ У ПРАКСИ
• Са почетком нове радне године спортска играоница уврштена је у Годишњи план рада установе, као један од додатних програма
• Коришћење различитих справа и реквизита током свакодневних активности
• Укључивање родитеља (спортска радионица)
• Сарадња са друштвеном средином (физиотерапеут, учитељи, наставници физичког васпитања)

ЕВАЛУАЦИЈА
• Учешће на пролећним дечјим играма
• Укључивање деце у различите спортове
• Организовање „спортског дана“ (на крају радне године)
• Већа мотивисаност деце за учешће у свакодневим активностима
• Развијенији естетски однос према спорту

НАРЕДНИ КОРАЦИ
• У ВЕЋЕМ СТЕПЕНУ ПРОМОВИСАТИ СТЕЧЕНО ЗНАЊЕ, ИСКУСТВО И ЗНАЧАЈ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  НА ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ
• УНАПРЕДИТИ САРАДЊУ СА ОСНОВНОМ ШКОЛОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
• ИНТЕНЗИВНИЈЕ УКЉУЧИВАЊЕ РОДИТЕЉА У РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ

Музика свира срцем

ТЕОРИЈСКИ ОКВИР

На самом почетку изнећемо основне теоријске претпоставке нашег рада.

Дете и музика

Већ у првој години живота дете осећа музику. Оно је спонтано музички активно на различите начине: ослушкује музику, певање и свирање на инструментима.Када дете почне да производи прве гласове, оно их више пева него говори. Од тренутка када постане способно да хвата, држи и тресе своју звечку, почиње са великом радошћу да свира на свом првом инструменту. Током целог предшколског доба дете показује жељу да пева, свира на инструментима и да слуша музику. Музика дете емоционално обогаћује и чини га племенитим. Музика децу окупља, повезује их, међусобно и са особом која им музику преноси.

Предшколско доба као период интензивног развоја музичких способности

Будући да је управо предшколско доба период интензивног развоја музичких способности, значај музичког васпитања у том раздобљу је још већи. Музика не делује на децу сама од себе, већ је везана за посредника.
Угодно дејство имаће само собро одбране, правилно изведене и организоване музичке активности.
Потребно је да свака васпитачица стекне основна знања о предшколском музичком васпитању, како би могла правилно да утиче на музичко васпитање деце, јер свако неправилно и нестручно деловање може да нашкоди дететовом музичком развоју.
Предшколско доба је период када код деце треба развијати и обликовати љубав и склоност према музици.

 

Основне музичке делатности на предшколском узрасту

Прва и најприроднија делатност детета је игра. Будући да дете у своју игру уноси и музичке садржаје, настају музичке игре, које претходе музичким дидактичким играма. С обзиром да у предшколском музичком васпитању полазимо од дечјих интереса и васпитног циља: формирати свестрано развијену личност, брижљиво и подједнако развијамо основне музичке делатности – певање, слушање музике, свирање на инструментима и музичке дидактичке игре.

Када говоримо о певању код деце предшколског узраста, разликујемо:

• стваралачко певање: певање измишљених песама, певачко измишљање;
• певање обликованх песама.

Предшколска деца слушају:
• вокалну музику,
• инструменталну и оркестралну музику.

Када је реч о музичким инструментима на предшколском узрасту веома је битно    напоменути да су детету потребни музички инструменти. Није случајно да је прва дечја играчка управо музички инструмент. Дечја жеља и потреба да само производи звук показује се у целом предшколском добу.

 

МОТИВ

• Деца воле музичке активности
• Неквалитетан музички садржај
• Недостатак свести код родитеља о утицају музике на развој детета
• Ранија искуства васпитача који су радили у музичко-рекреативном центру
• Велики број родитеља се професионално бави музиком
• Велика заступљеност музике у нашем окружењу

ЦИЉ
• упознавање деце са богатством и разноврсношћу света музике

 

ЗАДАЦИ
• повећање свести код родитеља о утицају класичне музике на развој детета
• развијање интересовања за музику и способност њеног пажљивог слушања и доживљавања уз препуштање атмосфери коју ствара
• неговање разних облика спонтаног музичког стваралаштва
• богаћење слушне осетљивости и музичког сензибилитета
• омогућавање откривања богатства и разноврсности звукова
• култивисање природне склоности за учешће у разним музичким активностима
• подстицање релаксације и ослобађања од негативних емоција
• интензивнија сарадња са друштвеном средином (родитељима, локалном заједницом, плесним савезом, основном школом, гимназијом, музичком школом, локалним музичким групама, професионалним композиторима).

ОВАКО ЈЕ БИЛО НЕКАД

1. Музички сарадник
Радио је два пута недељно и у складу са узрастом понудио деци различите музичке садржаје:
• вежбе дисања
• вежбе за одређивање висине тона
• ритам
• певање, слушање и препознавање музике, као и праћење музике путем дечјих инструмената

2. На основу позитивног искуства са музичким сарадником – а након његовог одласка – васпитачи долазе на идеју да формирају центре интересовања – соба – центар. Тако је настао музичко-рекреативни центар.

Васпитачи су се према афинитету определили за одређени центар. Сваки васпитач је на основу теме и интересовања деце планирао садржаје у свом центру. Укључена су деца средње, старије и предшколске групе.
Музичко-рекреативни центар је био најпосећенији. Тема се планирала на нивоу установе.

Активности из музичко-рекреативног центра:
• одређивање висине тона на основу апликација у нотном систему
• израда нота од папира
• игре уз музику – разликујемо и препознајемо различите стилове музике (коло, народна музика, денс…)
• бројалице
• учење и певање обликованих песама
• музичке игре
• музичка измишљарија – игра „Продајемо клавире“

3. Музичко забавиште
„Музика кроз игру“
• развијање слуха, ритма, висине тона кроз различите игровне садржаје.
• повезивање музике са ликовним садржајем и другим областима васпитно-образовног рада.

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

На основу свих ових ранијих искустава дошли смо до закључка да музичким активностима треба посветити више пажње у васпитно-образовном раду.
• Дружење са децом из плесне школе „Спин“ и посета Балетском студију „Амадеус“
• Класична музика „Валцер цвећа“
• Традиционалне народне игре
• Краљево коло
• Врањанка
• Музичка радионица
• Принц и Пепељуга на двору – Енглески валцер
• Слушање познатих композиција класичне музике (Бечки валцер, На лепом    плавом Дунаву, Валцер цвећа…)
• Лични доживљај композиције – изражавање покретом и илустрацијом
• Формирање оркестра – Орфов инструментариј
• Опера – родитељ групе „Колибри“ пева деци оперу у групи
• Сарадња са родитељима, музичким стручњацима, друштвеном средином…
• Посета музичком студију „Радивојевић цомпанy“
• Укључивање професионалних музичара и родитеља у рад тима

Васпитачи су у свакодневном васпитно-образовном раду научили да се појединим врстама музике редовно посвећује пажња. Зато смо одлучили да класична музика и стваралачко певање буду више заступљене.

ПРОБЛЕМИ
• проблем временске организације
• формирање хора

ИНТЕГРИСАЊЕ У ПРАКСИ
• коришћење различитих музичких садржаја током свакодневних активности
• интензивнија сарадња са родитељима (музичке радионице) и друштвеном средином (професионални музичари…)

ЕВАЛУАЦИЈА
• издавање ЦД-а
• учешће на фестивалима
• већа мотивисаност деце за учешће у свакодневном раду
• развијенији естетски однос деце према музици

ДОБИТ
• већа мотивација деце за слушањем и певањем квалитетније музике
• развијенија свест код родитеља о утицају класичне музике на развој детета
• обогаћивање  музичких способности код деце
• унапређивање тимског рада
• већа заинтересованост деце и родитеља за музичким активностима

НАРЕДНИ КОРАЦИ
• у већем степену промовисати стечено знање (радионице, приредбе, фестивали…)
• унапредити сарадњу са основном школом и локалном заједницом
• интензивније укључивање родитеља у реализацију активности (едукативне и креативне радионице).

Мислите о томе

Индивидуализација у васпитно-образовном процесу

Зашто мислити о индивидуализацији? – значај теме
• Анализа и преиспитивање сопствене праксе;
• Искуство са инклузивним образовањем;
• Покретање на размишљање о могућим начинима за остваривање индивидуализације у васпитно-образовном процесу.

Циљ:
Стварати  услове и амбијент за индивидуализацију у васпитно – образовном процесу

Задаци (кораци):
• Идентификовање свих релевантних актера и дефинисање улога и значаја сваког од њих;
• Израда акционог плана и одређивање носиоца активности;
• Реализација планираних активности;
• Евалуација.

Анализа тренутног стања  или  “Шта имамо данас од индивидализације у вртићима?”
• Искуства  из акционог истраживања и рада у Моделу А – преиспитивањем  свакодневне праксе, давањем другачијег значаја свакодневним појмовима, односно методологијом акционог истраживања долазили смо до значајних промена: структуирање простора, функционисања соба-центар за све узрасне групе…;
• Сопствени програми (Адаптација – чија, Мелеми, Комуникација…) – радови који су у својој суштини били засновани на редефинисању свакодневних појмова из наше праксе и пре свега промени односа.  Заједничко свима је настојање да  дете ставимо у активну позицију, да подржимо процес којим васпитач развија свој програм и испољава своју индивидуалност у раду;
• Пројекти засновани на системском приступу, тимском раду и акционом истраживању (Хајде да разговарамо о самовредновању, Приче са Млаве, Корачајмо заједно);
• Рад са талентованом децом
– досадашње искуство – читање и писање, употреба рачунара, специфична знања, познавање страног језика…
• Искуство у раду са децом са сметњама у развоју
– едукација СТИО и васпитача
– снимак стања и праћење
– сарадња са родитељима
– индивидуализација рада и израда ИОП-а (тимски рад)
– реализација и ревизија
– сарадња са ИРК
– досадашње искуство – кардиоваскуларни проблеми, дијабетес, первазивни поремећаји, аутизам, проблеми са говором, видом и слухом…
• Појединачни добри примери из праксе
– тешка адаптација  детета – поступност у предузетим корацима уз ослањање на капацитете детета уз учешће свих (продужавање времена боравка, постепено искључивање присуства родитеља…)
– хиперактивност – заједничка израда распореда активности, непосредна награда…
– недостатак самопоуздања – листање позитивних особина, понашање у складу са њима…
• Праћење интересовања деце и планирање рада у скаду са њима (?) – Чија се интересовања прате – сваке године се у истом периоду реализују одређене теме са готово истим садржајима, истим приступом као и истим начином обраде. Свака индивидуализација и праћење интересовања деце захтева додатан рад, ангажовање васпитача, учешће родитеља, а то се често теже реализује и прихвата. Али сведоци смо да се деци нуде готова решења како би се одређене области обрадиле или припремили наступи за манифестације, приредбе и сл. Тако да остаје питање: чија се интересовања прате?
• Листе / протоколи за праћење развоја и напредовања деце – да бисмо прилагодили рад потребама и интересовањима деце неопходно је да најпре сагледамо њихове могућности, потенцијале и интересовања. Док попуњавају протоколе, васпитачи другачије посматрају свако дете, утврђују његове јаке и слабе стране, области које га највише интересују. Процене и препоруке се прослеђују основним школама у које се деца уписују, што обезбеђује континуитет у раду и јачање сарадње и системског деловања.
• Белешке о деци – још једна од основа индивидуализације представљају и белешке о деци у оквиру радних књига васпитача, где се срећу многи светли примери (посебно бележење запажања о деци са сметњама у развоју, табеларни приказ значајних запажања о сваком детету понаособ за сваки месец…).
• Формирање тимова родитеља према њиховим интересовањима и израда плана рада тимова. На тај начин се јача сарадња, разумевање и системско деловање у циљу стварања квалитетног контекста за учење и развој деце.

 

Зашто је индивидуализације као приступа у раду мало …?
• Непостојање системске подршке за овај приступ – први  и  основни услов за остварење и неговање индивидуализације у васпитно-образовном процесу је постојање системске подршке кроз  образовну политику једног друштва и уређења тог друштва. Како тога код нас нема или га има формално, не можемо  сматрати да смо достигли ниво  развоја где је индивидуализација наша особеност у раду;
• Неадекватан  амбијент  и окружење за остваривање индивидуализације;
• Велики број деце у групама;
• Традиционални, формални приступ у раду;
• Неадекватно успостављени центри интересовања – детету унапред “дати” од стране васпитача, док деца и родитељи нису имали значајнију улогу у формирању истих. Дакле, нагласак је био на продукту (лепо уређена соба), а не на процесу (учешће деце и родитеља у структуирању);
• Изостаје разноликост приступа деци – тежња ка униформности у раду (оброци су за сву децу у исто време, одлазак у купатило је за сву децу у исто време, приликом реализације активности сва деца раде исте задатке, проблем је и ако неко дете нема исти радни лист, када погледамо изложене дечје радове често се примећује да сви подсећају један на други);
• Позиције детета у раду (деци се нуде готова решења, знања, одговори) – деца се често усмеравају ка једном, пожељном, „тачном“ одговору. Овде се поново примећује да се нагласак ставља на продукт, резултат, а не на сам процес учења и решавања проблема. Тиме се такође подстиче пасивна улога детета као примаоца знања, а не улога детета као активног конструктора сопственог знања. Подстичући овакву позицију детета далеко смо од формирања аутентичне личности сваког детета, што је, подсетимо се, крајњи циљ нашег образовног система.

На основу свега до сада реченог а како бисмо заокружиле досадашње излагање, сматрамо да бисмо наше стање у предшколству а и школама пре могли дефинисали као појединачне подухвате и ентузијазам неких професионалаца за поштовање дечје личности и индивидуализацију у раду. Темељно промишљање, ангажовање и додатни напор карактеришу појединце који негују овај приступ у раду од којег је корист за дете несумњива. (активира се зона наредног развоја, дете усваја знања и искуства која за њега имају више смисла и дуже и боље их памте)

Шта даље?
Не одустајати већ подржати напоре тимова и појединаца за успостављање нове реалности која ће погодовати имплементацији индивидуализације у ВО процесу кроз:
• Појачану осетљивост васпитача, родитеља и свих актера да је развој и учење аутентичан процес за свако дете;
• Формирање система вредности који неће почивати на претпоставци “јачи над слабијим-одрасли над дететом”;
• Неговање активне позиције детета и сарадничког односа одрасли-дете;
• Развој свести о различитим начинима учења деце
– у основи овог настојања је Гарднерова теорија вишеструке интелигенције, у оквиру које он описује 8 врста интелигенција: лингвистичка, логичко-математичка, музичка, спацијална, телесно-кинестетичка, интерперсонална, интраперсонална, природњачка. Код сваког детета су наведене врсте интелигенција развијене у различитом степену. То даље имплицира да свако дете учи на различите начине активирајући различите врсте интелигенција, да свако дете преферира различите садржаје и активности и да им је, у складу са тим, за то потребан подстицај у различитим средствима.
– У складу са наведеном теоријом започета је анализа понуђених средстава у оквиру радних соба, као и пилот истраживање „Како деца уче?“ за родитеље са циљем развоја свести о различитим начинима учења деце. У плану је да, осим родитеља, овим истраживањем буду обухваћени и васпитачи.

•    Активно учешће деце и родитеља у структуирању простора
– Настојимо да нагласак померимо са продукта на сам процес и да децу и родитеље укључимо у структуирање простора као активне учеснике, па је реализована активност заједничког уређења простора (деца, родитељи, васпитачи). Теоријска основа активности била је Гарднерова теорија вишеструке интелигенције (понуђена су разноврсна средства која могу да активирају различите врсте интелигенције код деце).

•   Повезаност и заједничко деловање свих релевантних актера…
– Вртић представља само један од система у оквиру кога деца расту и развијају се. Дете функционише и у оквиру других система који су уско повезани са вртићем. То су на првом месту примарна породична група и локална средина. Промене у било ком од ових система доводе до промена у понашању детета. Из овога следи да је основни услов индивидуализације тј. аутентичног развоја и учења деце усаглашеност деловања свих чинилаца тј. свих наведених система.

 

Уједначено деловање свих релевантних система = повољан контекст за учење
Очекивања…
• Дете као аутономна личност са свим својим потенцијалима (активно и задовољно дете са пробуђеном унутрашњом мотивацијом);
• Установа чији се рад заснива и промовише праве вредности и програме (није нужно зло) и на тај начин перцепира као један од важних чинилаца у промени друштва;
• Запослени – професионално испуњени;
• Родитељи – ангажовани, поверљиви, партнери;
• Интензивнија и квалитетнија сарадња породице и вртића;
• Пракса  која се мења, богати, оплемењује… (отворени програми, вртић као отворени систем)

Мислите о томе…

Закључак
Тешко је остварити демократске односе између васпитача и деце у данашњем друштву – мислите о томе… За индивидуализацију као вредносну оријентацију потребне су темељне промене у нашем друштву које  превазилазе оквире предшколства – мењање читавог друштвеног контекста, демократичности друштва, што би довело до квалитетног учења, односа и аутономије личности детета као централне вредности.

Промена система доводи до промене у свим његовим деловима  =  Промена контекста као основ квалитетног учења.

Одакле почети? – мислите о томе…

Хајде да разговарамо о самовредновању

Наставак пројекта „У сусрет самовредновању“
ШТА СМО САМОВРЕДНОВАЛИ

• Кључна област – ЕТОС
• Подручја вредновања – СОЦИЈАЛНА КЛИМА, КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМИСАНОСТ, ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ И ПАРТНЕРСТВО РОДИТЕЉА И ВРТИЋА

ЗАШТО БАШ ЕТОС?
• Зато што су породица и вртић основни системи у којима се дете развија и расте;
• Зато што је дете најпријемчивије за утицаје који долазе из ова два система;
• Зато што је, за добробит деце, неопходно да постоји квалитетна комуникација између породице и вртића, као и добра социјална клима у оквиру ова два система;
• Зато што је добра комуникација породице и вртића основна претпоставка усклађених утицаја ових система на развој деце;
• Зато што ћемо само добром комуникацијом стварати добру децу и добре људе.

ЦИЉ
• Процена етоса (социјалне климе, комуникације и партнерства) и побољшање квалитета комуникације породице и вртића

ЗАДАЦИ
• Процена начина реаговања у конкретним социјалним ситуацијама;
• Процена важности социјалне климе, комуникације и партнерства;
• Процена социјалне климе, комуникације и партнерства у нашем вртићу;
• Утврђивање везе између најчешћих начина реаговања у социјалним ситуацијама и процене квалитета етоса;
• Развијање свести о сопственом начину реаговања;
• Израда и реализација акционог плана у циљу побољшања тренутног стања.

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА
1. Формирање тима за самовредновање рада – ко ће самовредновати;
2. Избор кључне области самовредновања – шта ће се самовредновати;
3. Избор и/или израда одговарајућих метода и техника за процену изабране области – како ће се самовредновати;
4. Процена кључне области – где смо сада;
5. Израда акционог плана за унапређивање кључне области – шта треба урадити како бисмо били бољи;
6. Спровођење акционог плана.

ТЕХНИКЕ И ИНСТРУМЕНТИ
• упитник за процену степена асертивности у специфичним социјалним ситуацијама: у односу са непознатим особама, са пријатељима, са ауторитетом, са дететом, са васпитачима (родитељима), са колегама на послу
• упитник за процену важности и квалитета етоса у нашем вртићу:
– општа социјална клима у вртићу
– информисаност и комуникација
– професионализам и партнерство са родитељима

УЗОРАК
• Медицинске сестре – васпитачи
• Васпитачи
• Сарадници
• Родитељи

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
ПРОЦЕНА НАЧИНА РЕАГОВАЊА У СВАКОДНЕВНИМ СИТУАЦИЈАМА
Осврт на резултате добијене на узорку запослених
На основу реаговања у специфичним социјалним ситуацијама, процењено је да у општем социјалном понашању запослених преовлађују асертивне реакције, али не у довољној мери (51,3%). У скоро половини социјалних ситуација претендујемо ка дефанзивним реакцијама (48,7%). На такав начин имамо привид решења проблема, али је то решење краткорочно, јер наше потребе остају незадовољено. Гледано дугорочно, овакво понашање тј. континуирано незадовољење наших жеља и потреба доводи до кумулирања напетости и тензије, негативних емоција и сниженог самопоштовања. Ова негативна осећања временом траже растерећење, а она се најчешће каналишу кроз различите врсте конфликта. Дакле, дефанзивно понашање је на неки начин скривено агресивно понашање.

Резултати добијени на узорку родитеља
Као и код запослених, и код родитеља у целокупном понашању преовлађују асертивне реакције, али не у довољној мери (54,3%). У 45,7% ситуација и родитељи ипак бирају дефанзивни начин реаговања. Оваквим понашањем имамо само тренутни привид решења проблема. Негативна осећања остају потиснута и након извесног времена траже растерећење, што најчешће доводи до конфликта много већих размера.

ПРОЦЕНА ВАЖНОСТИ И КВАЛИТЕТА ЕТОСА У НАШЕМ ВРТИЋУ
Добијени резултати показују да су и запослени и родитељи свесни важности добре сарадње и комуникације за развој деце.
Нижа оцена ЕТОСА од стране запослених је могући показатељ да су наши запослени врло самокритични и мотивисани за унапређивање квалитета рада.
Виша оцена ЕТОСА ос стране родитеља је показатељ да су родитељи у великом степену задовољни досадашњом комуникацијом са вртићем.

Резултати овог истраживања узети су као једна од основа развојног планирања с обзиром да се и у оквиру овог пројекта кључна област ЕТОС издвојила као област чије унапређење треба планирати Развојним планом. Зато је акциони план пројекта Самовредновање саставни део акционог плана у оквиру развојног планирања.

ШТА СМО ДО САДА УРАДИЛИ
• Интензивније обострано информисање приликом уписа деце у вртић:
–  Интервјуи са родитељима приликом уписа деце и информисање о раду вртића, програмима и припреми деце за вртић путем брошура;
–  Одржавање родитељских састанака 2 месеца пре почетка радне године у циљу боље припреме деце за полазак у вртић;
• Већа доступност садржајима који се реализују у вртићу:
– Већа информисаност запослених и родитеља о општим актима установе;
– Информативни панои;
– Wеб сите (www.vrticgaleb.edu.rs)
– Свакодневно укључивање родитеља у активности;
• Заједничке активности и радионице деце, родитеља и запослених на нивоу група и вртића (Суђење Деда Мразу, Квизић здравић за децу, маме и тате, Родитељско време, балонијада, активности за родитеље у оквиру породичног центра, Пролећна олимпијада…);
• Повратна информација од родитеља о различитим аспектима рада вртића:
– Процена јеловника, програма, сарадње…
– Кутија за предлоге и сугестије родитеља;
• Јачање поверења између родитеља и запослених (излети, зимовања…).

КАКО СМО РАДИЛИ НА СЕБИ
• Стицање свести о свакодневном начину реаговања кроз презентацију резултата истраживања;
• Различите едукације и семинари (Комуникација у васпитању за све запослене, тимски рад, самовредновање…);
• Радионице за запослене о тимском раду, поштовању и самопоштовању, вештинама успешне комуникације (Тајни пријатељ, Огледалце моје…);
• Иновације у раду (лист за праћење развоја и напредовања деце…);
• Формирање и промоција Центра добре комуникације – то је место за комуникацију између свих актера у васпитању (деца, запослени, родитељи) које нуди вештине успешне комуникације и могућности едукације родитеља и запослених о важним питањима из области васпитања деце и комуникације у васпитању.

ШТА ДАЉЕ
• Припрема и реализација активности у оквиру Центра добре комуникације;
• Припрема, организација и реализација различитих активности на нивоу вртића (деца, родитељи и запослени);
• И даље организовати различите едукативне и креативне радионице за родитеље и запослене (социјалне вештине, тимски рад…);
• Организовати различите облике дружења запослених (излети, караоке, такмичарске игре…);
• Припрема, реализација и међусобна презентација различитих облика иновација у раду;
• Интензивније укључивање родитеља у живот и рад вртића;
• Применити стечена знања о вештинама успешне комуникације у сарадњи са друштвеном средином.